bip2

 

Status Prawny

 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu jest jednostką publiczną i działa na podstawie:

Aktu założycielskiego

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)

Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

Statutu

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły

Zarządzeń Prezydenta Miasta Torunia

Zarządzeń Kuratora

Zarządzeń Dyrektora Szkoły

Regulaminów i procedury

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Toruń

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy