„The Young European and Well-Being: A healthy body and body image now and through time.”
This is the link to our Erasmus+ blog: http://yew-vrt.blogspot.com where you can find more information about the project and project tasks.

alt

 

Streszczenie polskie:
„Młodzi Europejczycy i zdrowy styl życia” to trzyletni projekt międzynarodowy realizowany w Zespole Szkół nr 7 w latach 2014-2017. Realizacja projektu obejmowała szereg aktywności związanych z jego celami głównymi, trzy wymiany międzynarodowe uczniów, dwa spotkania międzynarodowe nauczycieli-koordynatorów.


Liczba uczniów zaangażowanych w projekt wynosiła 100 osób. Działania podejmowane w projekcie związane były z tworzeniem prezentacji multimedialnych oraz plakatów poświęconych tematyce projektu (zdrowy styl życia, zmiany wizerunku ciała na przestrzeni wieków, aktywność fizyczna, zrównoważone podejście do wykorzystania technologii w życiu codziennym).


W trakcie międzynarodowych wyjazdów uczniów została stworzona książka kucharska prezentująca przepisy zdrowych dań z trzech krajów partnerskich. Projekt miał również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu uczniów niedosłyszących oraz z orzeczeniami o niepełnosprawności dzięki włączaniu ich w realizowane zadania.


Oczekiwane rezultaty miękkie obejmowały udoskonalenie umiejętności językowych, komputerowych oraz międzykulturowych uczniów, a przede wszystkim uzyskanie trwałej zmiany w ich podejściu do własnego zdrowia oraz troski o nie.


Rezultaty twarde obejmowały stworzenie szeregu prezentacji oraz plakatów poświęconych tematyce projektu, Międzynarodowej Książki Kucharskiej zawierającej przepisy zdrowych dań, ulotek z informacjami odnośnie prowadzenia zdrowego stylu życia w miastach szkół partnerskich oraz zbioru ćwiczeń fizycznych odpowiednich dla nastolatków.

Cele projektu:

Oprócz rozwijania umiejętności językowych uczniów oraz promowania szerokorozumianej tolerancji dla odmienności innych narodów naszym zamiarem było:
1. poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej zdrowia i zdrowego stylu życia – uwzględniając różnorodne perspektywy (zdrowa dieta, ćwiczenia, wizerunek ciała, zrównoważone wykorzystanie technologii w codziennym życiu)
2. uświadomienie uczniom wagi zależności pomiędzy stylem życia, a zdrowiem (otyłość, zaburzenia odżywiania) oraz porównanie stylu życia uczniów pochodzących z trzech odmiennych kultur (polskiej, fińskiej i włoskiej)
3. przygotowanie przez uczniów książki kucharskiej zawierającej przepisy ze zdrowymi potrawami oraz stworzenie zbioru rekomendacji dotyczących zdrowego stylu życia
4. skłonienie uczniów do analizy zmian wizerunku ciała na przestrzeni wieków odzwierciedlonych w sztuce, popkulturze i mediach
5. uświadomienie negatywnej roli stereotypów w ocenie wyglądu fizycznego oraz akceptacja własnego ciała wraz z jego wszelkimi niedoskonałościami
6. dalsze rozwijanie umiejętności komputerowych uczniów; współpraca oparta na wykorzystaniu różnych metod komunikacji (email, e-Twinning, Twin Space, blog)
7. rozwijanie umiejętności i kompetencji miękkich (np. współpraca w grupie, w parach, asertywność, terminowość).

W pierwszym roku projektu zostały zrealizowane następujące zadania projektowe:
1. Przedstawienie szkół – uczniowie krajów partnerskich przygotowali szereg prezentacji, których celem było zaprezentowanie instytucji partnerskich.
2. Spotkanie projektowe nauczycieli w Finlandii (2014). W trakcie spotkania omówiono szczegółowo podział pracy w pierwszych miesiącach projektu, jak również metody komunikacji pomiędzy szkołami partnerskimi oraz nauczycielami koordynującymi projekt.
3. Zdrowy styl życia (ankieta) – we wszystkich krajach przeprowadzono ankietę zawierającą szereg pytań prozdrowotnych dotyczących stylu życia uczniów. Ankieta była powiązana z zagadnieniami projektowymi.
4. Tydzień Zdrowia – impreza tematyczna podczas której uczniowie prowadzili lekcje poświęcone zdrowej diecie; przeprowadzono też konkursy tematyczne w szkole podstawowej i gimnazjum; tworzono plakaty tematyczne.
5. Międzynarodowa Książka Kucharska (Włochy – część 1) – uczniowie i nauczyciele wybrali/przygotowali przepisy kucharskie, które stały się częścią książki.
6. Piramida Zdrowego Odżywiania – uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą norm zdrowego odżywiania w Polsce oraz za granicą; omawiali produkty żywnościowe, które stanowią podstawę piramidy. Tworzyli prezentacje i plakaty.
7. Poznaj swoje miasto (ulotka) – zadaniem uczniów było przygotować ulotkę prezentującą prozdrowotne miejsca w Toruniu (sklepy ze zdrową żywnością, kluby fitness).
8. Spotkania z pielęgniarką szkolną – cykl spotkań poświęcony zdrowemu stylowi życia klas sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem diety, która powinna być specjalnie dostosowana do wzmożonego wysiłku sportowego.
9. Przerwy śniadaniowe – podczas wybranych przerw uczniowie spożywali zdrowe kanapki w towarzystwie nauczycieli.
10. Szkolny ogródek – jedno z zadań projektowych opierało się na założeniu szkolnego mini ogródka. Ogródek został założony w formie ziół i przypraw posianych w doniczkach.
11. Żywność lokalna i organiczna – zadanie zostało zrealizowane w formie prezentacji Power Point; uczniowie skupili się na różnicach w jakości pomiędzy żywnością produkowaną w sposób ekologiczny oraz sprzedawaną w małych sklepikach.
12.Wymiana międzynarodowa we Włoszech: głównym celem międzynarodowego spotkania we Włoszech było podsumowanie siedmiomiesięcznej pracy nad projektem oraz porównanie wypracowanych przez każdy kraj rezultatów.


W trakcie spotkania codziennie realizowano założenia projektowe, prezentowano wytworzone materiały oraz pracowano nad wnioskami. Do głównych tematów spotkania zaliczyć należy:
1. prezentacje multimedialne przygotowane i przedstawione przez uczniów na temat kraju, regionu, szkoły
2. prezentacje związane z żywnością ekologiczną, organiczną oraz produkowaną lokalnie, ze szczególnym uwzględnieniem jej wad i zalet
3. praca nad piramidami żywienia, wg. norm Unii Europejskiej, jednocześnie uwzględniającymi specyfikę wszystkich krajów partnerskich
4. praca nad pierwszym etapem Międzynarodowej Książki Kucharskiej (przepisy włoskie), która to wiązała się również ze wspólnym gotowaniem przez uczniów w domach rodzin goszczących
5. opracowanie wyników ankiety Lifestyle survey – praca w grupach nad podobieństwami i różnicami w stylu życia uczestników projektu, opracowanie wniosków
6. wspólna praca w grupach międzynarodowych nad prezentacją „What is a healthy diet like?”, będącą podsumowaniem prac, które były wykonywane przez wszystkie szkoły partnerskie
7. włączenie większej grupy uczniów do e-Twinning i Twin Space
8. podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu – ewaluacja dokonywana przez uczestników projektu.


Ponadto, uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w różnego typu zajęciach sportowych, zwiedzali pobliskie miejscowości oraz zapoznawali się ze specyfiką kuchni śródziemnomorskiej. Językiem komunikacji był język angielski, w efekcie czego uczestnicy znacząco wzmocnili swoje umiejętności komunikacyjne oraz podnieśli wiarę we własne możliwości i umiejętności. Ma to w szczególności istotne znacznie w przypadku uczestników z grupy uczniów o specyficznych trudnościach w nauce, typu dysleksja czy dysgrafia.


W celu promowania projektu Erasmus+ uczniowie nosili specjalnie zaprojektowane na wyjazd koszulki sportowe z logo programu oraz tytułem projektu. Uczestnicy wraz z goszczącymi ich partnerami degustowali przywiezione przez polskich uczniów specjały kuchni regionalnych, będące jednocześnie produktami organicznymi i produkowanymi lokalnie oraz wraz z partnerami wspólnie przygotowywali domowe potrawy, realizując założenia projektu skupiające się wokół promowania zdrowej diety.

W drugim roku projektu zostały zrealizowane następujące zadania projektowe:
1. Międzynarodowa Książka Kucharska (Polska – część 2) – uczniowie i nauczyciele wybrali/przygotowali przepisy kucharskie, które stały się częścią książki.
2. Zaburzenia odżywiania – uczniowie omawiali najczęstsze przyczyny wpływające na problemy z odżywianiem u uczniów. Wyniki ich pracy zostały przedstawione na prezentacji.
3. Wizerunek ciała w sztuce – każdy z krajów partnerskich skupiał się na narodowych dziełach sztuki. Zwracano uwagę na zmiany w wizerunku ciała kobiet i mężczyzna na przestrzeni wieków.
4. Wizerunek ciała w popkulturze – tym zadaniem zajmowali się uczniowie polscy, którzy analizowali zmiany wizerunku ciała w kulturze pop; oprócz prac wykonanych w języku angielskim nasi uczniowie pracowali również na lekcjach języka polskiego wykonując różnorodne plakaty.
5. Wizerunek ciała w mediach – tym zadaniem zajmowali się uczniowie fińscy przygotowując różnorodne prezentacje poświęcone wizerunkowi ciała w mediach.
6. Wizerunek ciała w subkulturach – to zadanie realizowali uczniowie włoscy, którzy skupiali się na wizerunku ciała wytatuowanego oraz „ozdobionego” kolczykami.
7. Niebezpieczeństwa operacji plastycznych – podczas realizacji tego zadania uczniowie skupiali się na informacjach dotyczących postrzegania własnego ciała oraz jego akceptacji. Rozważali także zagadnienia związane z zagrożeniami jakie niosą za sobą operacje plastyczne.
8. Wymiana międzynarodowa w Polsce: w trakcie tego spotkania odbył się cykl warsztatów przygotowanych przez nauczycieli języka angielskiego. Tematyka warsztatów była powiązana z tematyką zadań projektowych zrealizowanych w danym roku. Uczniowie pracowali nad:

1. kolejną częścią Międzynarodowej Książki Kucharskiej tym razem poświęconej potrawom polskim
2. ewaluacją projektu oraz wymiany
3. wizerunkiem ciała w mediach, sztuce, popkulturze i subkulturach oraz jego zmianami na przestrzeni wieków
4. tworzyli eseje poświęcone zagrożeniom związanym z operacjami plastycznymi i modyfikacjami ciała
5. omawiali i przedstawiali w postaci prezentacji Power Point zagrożenia związane z niewłaściwym sposobem odżywiania oraz chorobami typu bulimia, anoreksja.

Dodatkowo, zespół języków obcych otrzymał ogromne wsparcie od innych nauczycieli przedmiotowych. Rozpoczęcie wymiany zostało uświetnione pokazami tanecznymi w wykonaniu zespołu MIX, uczniowie uczestniczyli także w marszu na orientację przygotowanym przez nauczycieli nauk przyrodniczych i zajęciach sportowych przygotowanych przez nauczycielkę w-f.


Podczas wymiany powstał szereg plakatów, które następnie zostały zaprezentowane w formie wystawy prac uczniów. Uczestnicy zostali poproszeni o przyniesienie fotografii rodzinnych, z których mieli za zadanie stworzyć kolaże prezentujące wizerunek kobiet i mężczyzn w trzech pokoleniach: dzieci, rodziców oraz dziadków.


Kolejnym zadaniem projektowym było przekształcenie wizerunku osób nieznanych oraz sławnych (model, aktor) z uwzględnieniem tematów poruszanych w projekcie: subkultury, sport, wizerunek ciała, zaburzenia odżywiania.


Uczniowie analizowali także wcześniej opracowane prezentacje poświęcone wizerunkowi ciała w sztuce krajów partnerskich i tworzyli wspólnie prezentację podsumowującą zatytułowaną: „Image of a body in our countries’ art – a summary”.


Oprócz programu poświęconego stricte zagadnieniom projektowym uczniowie uczestniczyli także w programie kulturalnym przygotowanym przez nauczycieli oraz rodziny goszczące – zwiedzali Toruń z przewodnikiem, piekli pierniczki w Muzeum Piernika, uczestniczyli w seansie w Planetarium i korzystali z innych atrakcji oferowanych przez miasto.


Podczas wymiany stworzono również kronikę wydarzeń obrazującą wyjątkowe chwile jakie spotkały wszystkich uczestników tego spotkania („Special Moments”). Kronika została przygotowana w formie rysunków obrazujących zwiedzanie atrakcji turystycznych, chwile spędzone z rodzinami goszczącymi oraz podczas prac nad projektem. Jej celem było przedstawienie chwil wyjątkowych, stanowiących atrakcję lub zaskoczenie dla obcokrajowców odwiedzających nasze miasto.


W trzecim roku projektu zostały zrealizowane następujące zadania projektowe:
1. Międzynarodowa Książka Kucharska (Finlandia – część 3) – uczniowie i nauczyciele wybrali/przygotowali przepisy kucharskie, które stały się częścią książki.
2. Dzień Sportu – kraje partnerskie zorganizowały imprezy sportowe podczas których uczniowie brali udział konkurencjach i zawodach powiązanych z najbardziej popularnymi sportami w danym kraju/szkole. Dodatkowo uczniowie przygotowali filmy instruktażowe na temat wybranej dyscypliny sportowej.
3. Poznajmy sporty krajów partnerskich – szkoły partnerskie wymieniły się informacjami o sportach najbardziej typowych dla ich regionu/placówki, a następnie uczniowie uczestniczący w wymianach wzięli udział w wybranych przez koordynatorów dyscyplinach.
4. Piknik „Slow Food” – aby podkreślić wagę i znaczenie zdrowego odżywiania zorganizowano piknik na świeżym powietrzu. Uczniowie mogli przynosić jedynie „zdrowe” jedzenie, z naciskiem na owoce i warzywa. Czas upływał im na grach planszowych i towarzyskich.
5. Marsz na orientację – w ramach realizacji ścieżki biologicznej i historycznej uczniowie wzięli udział w marszu na orientację. Dostali specjalne mapy i musieli odnaleźć zaznaczone na nich punkty. Był to również wypoczynek na świeżym powietrzu.
6. Tańcz w rym muzyki – to zadanie projektowe miało wskazać uczniom inne możliwości jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Zamiast tradycyjnego sportu – konkurs taneczny.
7. Wady i zalety aktywności fizycznej – uczniowie zgłębiali wiedzę dotyczącą wpływu sportu na kondycję psychiczną oraz fizyczną. Szczególny nacisk był położony na urazy sportowe i związane z nimi zagrożenia dla zdrowia.
8. Uzależnienie od Internetu – uczniowie przygotowywali prezentacje poświęcone zagrożeniom związanym z nadmiernym czasem spędzonym przed ekranem komputera oraz uzależnieniem od gier internetowych.
9. Wymiana międzynarodowa w Finlandii: w trakcie tego spotkania uczniowie omawiali i przedstawiali prezentacje tematyczne poświęcone zagadnieniom projektowych zrealizowanym podczas ostatniego roku.


Odbyły się trzy spotkania warsztatowe podczas których uczniowie:
1. tworzyli trzecią część Międzynarodowej Książki Kucharskiej (gotowali wspólnie potrawy fińskie)
2. omawiali wady i zalety ćwiczeń fizycznych
3. oglądali filmy poświęcone sportom typowym dla każdego kraju partnerskiego.

Podczas warsztatów uczniowie wykorzystywali nowoczesne technologie (projektory, komputery, iPods). Jednym z głównych celów spotkania było stworzenie „Podręcznika ćwiczeń sportowych”, które to zadanie uczniowie zrealizowali w formie elektronicznej. Omówiono także wady związane z nadmiernym użytkowaniem Internetu jak również korzyści płynące z jego wykorzystywania.

Oprócz aktywności stricte projektowych uczniowie zapoznawali się także z kulturą kraju goszczącego poprzez udział w zajęciach poświęconych tematyce projektu: oglądali mecz hokeja, uczestniczyli w zimowych zajęciach sportowych oraz różnorodnych atrakcjach zorganizowanych przez rodziny goszczące.

10. Zdrowy styl życia (ankieta) – we wszystkich krajach ponownie przeprowadzono ankietę zawierającą szereg pytań prozdrowotnych dotyczących stylu życia uczniów. Tym razem ankieta miała na celu porównanie rezultatów otrzymanych po trzech latach projektu z wynikami pierwszej ankiety przeprowadzonej w 2014.
11. Spotkanie ewaluacyjne w Rimini (2017) – ostatnie spotkanie podsumowujące projekt, którego głównym celem była ocena wytworzonych rezultatów projektu oraz jego przebiegu (mocne strony oraz wyzwania/sukces projektu). Podczas tego wydarzenia skupiono się także na metodach rozpowszechniania informacji o projekcie oraz wytworzonych w trakcie jego realizacji produktach. Nauczyciele mieli także okazję podsumować trzy lata wspólnej pracy nad projektem, która przebiegała w sposób bardzo sprawny.