Przygotowanie szkoły na przyjęcie uczniów do klasy pierwszej                        

 • Sale lekcyjne składające się z części edukacyjnej i rekreacyjnej wyposażone w pomoce dydaktyczne z programu „Radosna Szkoła” oraz tablice interaktywne z dostępem do internetu.
 • Sala gimnastyczna wyposażona w pomoce dydaktyczne z programu „Radosna Szkoła”
 • E-dziennik umożliwiający m.in. dostęp do treści edukacyjnych realizowanych w klasie oraz bieżący kontakt.
 • Świetlica czynna w godz. 7:00 – 16:30.Czas trwania zajęć w klasach 1-3: od 8:00 do 15:35.
 • Kuchnia i stołówka szkolna.
 • Plac zabaw z programu „Radosna szkoła” oraz kompleks boisk sportowych Orlik.
 • Pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, rewalidatora.
 • Opieka medyczna: pielęgniarka, stomatolog.
 • Wspomaganie uczniów uzdolnionych i potrzebujących wsparcia: koła zainteresowań, zajęcia rozwijające zdolności, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 
 • Zajęcia edukacyjne realizowane we współpracy z instytucjami miejskimi: Muzeum Okręgowym, Muzeum Etnograficznym, Ogrodem Zoobotanicznym, Miejski, Szkołą Leśną na Barbarce i in. 
 Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia o charakterze humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, informatycznym, artystycznym, sportowym (aktualny wykaz w zakładce: „Zajęcia pozalekcyjne”).

Wspomaganie uczniów z dysfunkcjami, m.in.:

 • dostosowanie kryteriów pracy i oceniania do możliwości uczniów mających opinie o dysleksji rozwojowej i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dodatkowe zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów z dysleksją,
 • zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne, 
 • realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych, np.
 Baza sportowa szkoły:

kompleks boisk: piłkarskie pokryte syntetyczną trawą oraz wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę, bieżnia okólna, boisko trawiaste, budynek sanitarny, szatnia, 

2 sale gimnastyczne, w tym jedna pełnowymiarowa hala sportowa wraz ze ścianą wspinaczkową,

Baza dydaktyczna szkoły – pracownie:

edukacji wczesnoszkolnej z tablicami interaktywnymi, informatyczne, przyrodnicze, humanistyczne, gabinet logopedyczny, dobrze wyposażona biblioteka z multimedialnym centrum informacji.

Języki obce: angielski (wiodący), niemiecki lub hiszpański (od klasy VII).