HISTORIA

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Toruniu

im. Komisji Edukacji Narodowej

20180116 152053

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Toruniu po raz pierwszy otwarła swe podwoje na początku marca 1945 roku w budynku przy ul. Piekary 49, gdzie mieściła się do początku lat sześćdziesiątych. W pierwszym okresie działalności szkoły kierowali nią: Tadeusz Tajchman (1945-1950) oraz Kazimierz Głowiński (1950-1957). W roku 1945/46 w szkole naukę pobierało 665 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało 19 nauczycieli. Wspomniana placówka oświatowa dysponowała wówczas 12 salami lekcyjnymi, a także pokojem nauczycielskim, aulą, sekretariatem i biblioteką. Tę ostatnią zorganizowano w 1946 roku. Przez długi czas posiadała ona najbogatszy księgozbiór spośród bibliotek szkolnych Torunia. W styczniu 1957 roku władze oświatowe Torunia przekształciły wspomnianą szkołę (noszącą dotychczas nr 12) w Szkołę Ćwiczeń Studium Nauczycielskiego w Toruniu. Studium działało w latach 1945-1971 i ukończyło je ponad 7 tysięcy nauczycieli. Słuchacze SN odbywali praktyki na terenie szkoły pod kierunkiem tzw. instruktora, którym był jeden z nauczycieli, natomiast kierownik szkoły wchodził w skład Rady Studium. Wzrost liczby słuchaczy SN, a także konieczność lepszej lokalizacji szkoły (w pobliżu budynku Studium Nauczycielskiego) zadecydowały w dużej mierze o decyzji przeniesienia Szkoły Ćwiczeń do nowego budynku. Został on uroczyście otwarty 15 września 1963 roku przy ul. Bażyńskich 30/36. W nowej szkole rozpoczęło naukę 894 uczniów w 22 klasach, którymi opiekowało się 26 nauczycieli. W tym okresie funkcję kierowników szkoły pełnili kolejno: Władysław Lemanowicz (1957-1965), Edmund Stucki (1965-1969), Lucyna Rutkowska (1969-1970) i Barbara Baranowska (1970-1973). Wraz z likwidacją Studium Nauczycielskiego w Toruniu (1971), szkoła przy ulicy Bażyńskich przestała być Szkołą Ćwiczeń i otrzymała numer porządkowy 10. Wkrótce otrzymała też zaszczytne imię Komisji Edukacji Narodowej. Liczyła wówczas ponad 1000 uczniów oraz ponad 30 nauczycieli. Od tego czasu na czele szkoły stali kolejni dyrektorzy: Janusz Stefański, Ryszard Rumocki, Lech Gadziomski, Ewa Mazur, Wiktor Kulpa, Barbara Wojtacha. W maju 1993 roku na czele szkoły stanęła Maria Pawlak.  W latach 2006-2016 funkcję dyrektora szkoły pełniła Anna Mincer. Od 1.09.2016 r. dyrektorem szkoły jest Iwona Cieślak.

 

Historia szkoły w datach 

 • 14 marca 1945 r. – otwarcie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu przy ul. Piekary 49
 • 1 stycznia 1957 r. – przekształcenie SP 12 w Szkołę Ćwiczeń Studium Nauczycielskiego
 • 16 lipca 1962 r. – wmurowanie aktu erekcyjnego przy ul. Bażyńskich 30/36
 • 15 września 1963 r. – uroczyste otwarcie szkoły podstawowej przy ul. Bażyńskich 30/36
 • 1 września 1971 r. – nadanie szkole numeru porządkowego 10
 • 1971 r. – nadanie imienia Komisji Edukacji Narodowej Szkole Podstawowej nr 10
 • 14 października 1974 r. – przekazanie sztandaru szkole
 • 1 września 1993 r. – rozpoczęcie realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego opartego na ekologii, promocji zdrowia, regionalizmie i integracji
 • 1 września 1994 r. –  utworzenie pierwszego oddziału specjalnego dla dzieci z dysfunkcją słuchu
 • wrzesień 1995 r. – rozpoczęcie działalności Studium Środowiskowego dla mieszkańców dzielnicy Mokre
 • 1 września 1996 r. –  utworzenie pierwszej klasy integracyjnej
 • 8 czerwca 1996 r. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Polaków pomordowanych w czasie okupacji w obozie przesiedleńczym przy ul. Bażyńskich 38/44, który sąsiadował  z obecnym terenem szkoły
 • 1 września 2001 r. – powołanie Zespołu Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 10
 • 3 grudnia 2004 r. – uzyskanie przez szkołę Zielonego Certyfikatu I stopnia za realizację przedsięwzięcia Terenowa Ścieżka Dydaktyczna „Dzielnica Mokre”
 • 8 października 2004 r. – otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi
 • 2009 r. –  uzyskanie Zielonego Certyfikatu II stopnia za przedsięwzięcie „Nasza Baszka, czyli Struga Toruńska”
 • 17 września 2010 r. – odsłonięcie tablicy ku czci mjra Kazimierza Grabowskiego oraz posadzenie Dębu Pamięci w ramach programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”
 • 1 września 2012 r. –  utworzenie pierwszej klasy sportowej o profilu koszykówka w Gimnazjum Nr 10
 • 11 grudnia 2012 r. –  uroczyste otwarcie boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół nr 7
 • 2012 r. – wykonanie termomodernizacji budynku wraz z nową elewacją oraz otwarcie placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
 • 1 września 2017 r. – przekształcenie Zespołu Szkół nr 7 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu
 • 1 września 2017 r. – utworzenie oddziałów sportowych w klasach czwartej i siódmej o profilu koszykówka w Szkole Podstawowej Nr 10 – kontynuacja tradycji sportowych Gimnazjum nr 10
 • 2018 r. – budowa ogólnodostępnego miniparku rozrywki na terenie szkoły – montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych

 • 2019 r. –  kapitalny remont kuchni wraz z zapleczem kuchennym oraz stołówki szkolnej

 • 2019 r. – remont boiska trawiastego oraz budowa poliuretanowej bieżni okólnej z bezpieczną nawierzchnią, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą

 • 2019 r. – rozbudowa placu zabaw i montaż altany do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu

 • 2016 – 2019 – realizacja projektu "Future 4.0 „Zaplanuj swoją przyszłość" ze szkołami z Belgii, Niemiec, Hiszpanii i Finlandii w ramach europejskiego programu Erasmus+

 • 2018 – 2020 – realizacja projektu "Algorytm na życie – równe szanse, lepsza przyszłość" (m.in. zagraniczne szkolenia językowe i metodyczne dla nauczycieli, promowanie świadomości międzykulturowej) w ramach europejskiego programu POWER SE

 • 2020 – r.  budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych